Algemene Spelvoorwaarden “WIN de Toyota Yaris”

Artikel 1: Definities
In deze Algemene Spelvoorwaarden worden de navolgende definities gehanteerd, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
a. aanbieder: “Entergaming BV”,
b. website: de website www.wincasinos.nl/autoactie;
c. deelnemer: de persoon die in de vestigingen van WIN Casino’s een volledig ingevulde voucher heeft ingeleverd.
d. deelnameperiode: december 2019 tot en met oktober 2021;
e. overeenkomst: de overeenkomst tot deelname gesloten tussen de deelnemer en de aanbieder;
f. “WIN de Toyota Yaris”: het grote promotionele kansspel van de aanbieder voor het jaar 2021;
g. winnaar: de deelnemer die een prijs heeft gewonnen;
h. deelname: het inleveren van een volledig ingevulde en daartoe opgestelde bon in de vestiging, conform de bepalingen in deze Algemene Spelvoorwaarden;
i. vestiging: de vestigingen van WIN Casino’s, aan de Bosscheweg 11 te Berkel-Enschot, Randweg West 4 te Nederweert, Domoweg 3 te Beilen en toekomstige vestigingen die in de actieperiode geopend zullen worden en een voucher gescand zou kunnen worden om deel te nemen aan de actie.
j. Prijsuitkering: De prijsuitkering kent drie rondes:

1) Ronde 1: Een winnend lotnummer mag maar één keer deelnemen aan deze ronde. Echter kan een deelnemer meerdere geldprijzen winnen wanneer er meerdere vouchers zijn ingeleverd. Alle vouchers nemen deel aan ronde 2. De prijzen per vestiging worden tijdens de uitreiking verloot:

2) Ronde 2: Alle deelnemers en loten spelen in deze ronde mee ongeacht er een prijs in ronde 1 gewonnen is. Er vindt in deze ronde een trekking plaats waarbij er per vestiging twee kanshebbers worden geloot. In totaal zijn er bij drie vestigingen dus zes kanshebbers op de Toyota Yaris. Een persoon kan geen twee keer kans maken op de auto. De zes kanshebbers bij drie vestigingen moeten dus unieke personen zijn. Wanneer een tweede bon van één persoon wordt geloot zal de loting nogmaals plaatsvinden totdat er een bon gepakt wordt van een persoon die nog niet tot één van de zes kanshebbers behoort.

3) De winnende bonnen van ronde 2 worden op één nader te bepalen locatie in een pot gedaan. De bonnen zijn aan de buitenkant identiek en zal er door een persoon het winnende lot getrokken worden. Het winnende lot zal de winnaar zijn van de Toyota Yaris. De overige deelnemers die op dat moment in één van de vestigingen aanwezig zijn ontvangen allen een troostprijs ter waarde van €450,-.

Artikel 2: Algemeen
2.1. Deze Algemene Spelvoorwaarden hebben betrekking op de overeenkomst zoals bedoeld in artikel 1 onder e van deze Algemene Spelvoorwaarden.

2.2. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Spelvoorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Spelvoorwaarden onverminderd van toepassing. Partijen zijn alsdan gehouden om de niet rechtsgeldige bepalingen zodanig te wijzigen c.q. te vervangen door andere bepalingen, dat deze bepalingen bindend zullen zijn, welke wijziging c.q. vervanging dient plaats te vinden op een zodanige wijze dat de nieuwe tekst van de bepalingen een zo gering mogelijke afwijking van de oorspronkelijke bepalingen vormt en welke wijziging c.q. vervanging dient te worden geëffectueerd, rekening houdend met het doel en de strekking van deze bepalingen.

2.3. Deze Algemene Spelvoorwaarden en andere informatie met betrekking tot “WIN de Toyota Yaris” is te vinden op de website, alsmede te verkrijgen in de vestiging.

Artikel 3: Termijn deelname

De mogelijkheid tot deelname aan “WIN de Toyota Yaris” is mogelijk vanaf december 2019 tot en met oktober 2021. Na dit tijdstip zullen de winnaars bekend worden gemaakt tijdens de prijsuitreiking in alle vestigingen van WIN Casino’s.

Artikel 4: Doel promotioneel kansspel
Het doel van “WIN de Toyota Yaris” is het promoten van de organisatie “WIN Casino’s”

Artikel 5: Spelregels
5.1. Deelname geschiedt door het inleveren van een volledig ingevulde bon bij de vestiging tijdens openingsuren.
5.2. De door de deelnemer in te vullen bon is te verkrijgen in de vestiging van WIN Casino te Berkel-Enschot, Beilen, Nederweert of andere door de aanbieder te bepalen plekken/mogelijkheden.
5.3. Alleen volledig ingevulde bonnen, waarbij de deelnemer zich tevens akkoord verklaard met deze Algemene Spelvoorwaarden, zullen meedingen naar de prijzen.
5.4. Per persoon kan slechts één keer per dag worden deelgenomen aan het promotioneel kansspel. Aldus kan slechts één ingevulde bon per persoon per dag worden ingeleverd in de vestiging.
5.5. Deelname aan “WIN de Toyota Yaris” is geheel kosteloos.
5.6. Personen die de leeftijd van 18 jaren nog niet hebben bereikt zijn uitgesloten van deelname aan “WIN de Toyota Yaris”.
5.7. Deelname is enkel voorbehouden aan bezoekers van de vestiging, welke personen daadwerkelijk aldaar aanwezig moeten zijn op het moment van deelname.
5.8. De aanbieder behoudt zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van verdere deelname en/of te diskwalificeren, indien bij de aanbieder het vermoeden bestaat dat de desbetreffende deelnemer op enigerlei wijze handelt in strijd met deze Algemene Spelvoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens de aanbieder of derden, zulks ter uitsluitende beoordeling van de aanbieder.
5.9. Als handelen in strijd met de Algemene Spelvoorwaarden wordt in ieder geval aangemerkt het inleveren van meerdere bonnen per dag, het invullen van onjuiste informatie, alsmede het inleveren van bonnen ten behoeve van derden.
5.10. Personen werkzaam bij de aanbieder, werkzaam bij een aan de aanbieder verbonden rechtspersoon, dan wel op enigerlei wijze verbonden bij de opzet of uitvoering van dit promotioneel kansspel, zijn uitgesloten van deelname aan “WIN de Toyota Yaris”.
5.11. Op grond van overmacht kan Entergaming BV de uitreiking afgelasten of uitstellen. Onder overmacht wordt verstaan dat Entergaming BV geen schuld heeft aan het feit dat het evenement niet kan doorgaan. Bijvoorbeeld indien een uitreiking op grond van uitzonderlijke omstandigheden, waaronder maar niet beperkt tot, weersomstandigheden en (lokale) overheidsbesluiten niet door kan gaan.
5.12. Entergaming BV kan naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
5.13. Personen met een vermelding op de zwarte lijst zijn uitgesloten van deelname.
5.14. Aanvullende spelregels worden op de website vermeld.

Artikel 6: Prijzen
6.1. Onder alle deelnemers in de periode van december 2019 tot en met oktober 2021 zal door loting per vestiging twee kandidaten worden aangewezen die kans maken de personenauto, te weten een Toyota Yaris. De twee kandidaten kunnen niet dezelfde persoon zijn. De economische waarde van het voertuig is € 17.776,- incl. BTW. Van de zes kandidaten worden twee winnaars aangewezen. De winnaars hoeven hiervoor niet aanwezig te zijn bij de eindtrekking.
6.2 Onder alle deelnemers in de periode van december 2019 tot en met oktober 2021 zullen door loting winnaars worden aangewezen van diverse prijzen. Vanwege de beperkingen door de coronamaatregelen kunnen de data van trekkingen wijzigen. Deelnemers worden hierover per email geïnformeerd. De winnaars kunnen zich tot een maand na bekendmaking melden bij een van de vestigingen van WIN Casino’s.
6.3 De deelnemers per vestiging die zich hebben gekwalificeerd voor de hoofdprijs, maar deze niet hebben gewonnen ontvangen een troostprijs ter waarde van €75,-. Hij/zij dient wel aanwezig te zijn bij de eindtrekking.
6.4 Alle prijzen zijn bruto. De winnaar is over de gewonnen prijs als omschreven in artikel 6.1 30,1% (kansspel)belasting verschuldigd, tenzij medewerking wordt verleend aan publicatie van de prijsuitreiking.
6.5 De prijs wordt uitsluitend toegekend aan de winnaar en is niet overdraagbaar. De prijswinnaar van de prijs als bedoeld in artikel 6.1 heeft het recht om in plaats van de prijs een geldbedrag groot € 11.000,- te ontvangen via een bankoverschrijving.
6.6 Maximaal 1 prijs in de categorie van artikel 6.2 per ingeleverde bon. Een deelnemer kan de winnaar zijn van meerdere prijzen indien de winnaar ook meerdere actiebonnen heeft ingeleverd. Iedere bon is een kans op een prijs.
6.7 Alle prijzen in de categorie van artikel 6.2 en artikel 6.3 worden enkel verloot onder de aanwezigen tijden de prijsuitreiking.

Artikel 7:
7.1 Na afloop van de periode als bedoeld in artikel 6.1 van deze Algemene Spelvoorwaarden, zal onder alle deelnemers van de desbetreffende periode door middel van loting één winnaar worden aangewezen van de prijs.
7.2 De winnaar zal persoonlijk op de hoogte worden gesteld, door middel van het sturen van een e-mailbericht en/of een SMS-bericht op het door de deelnemer aangegeven e-mailadres en/of telefoonnummer.
7.3 De winnaar krijgt tot en met twee weken na de trekking de tijd om zich binnen de openingsuren persoonlijk te melden als winnaar in de vestiging, welke termijn aanvangt op de dag na verzending van het e-mailbericht en/of SMS-bericht als bedoeld in artikel 7.2 van deze Algemene Spelvoorwaarden.
7.4 De winnaar dient, alvorens tot prijsuitkering wordt overgegaan, aan de navolgende verplichtingen jegens de aanbieder te voldoen: – het overleggen van een geldig legitimatiebewijs, zijnde een paspoort of Identiteitskaart en een geldig Nederlands rijbewijs;
7.5 Indien de prijswinnaar kiest voor de prijs als bedoeld in artikel 6.1 dan dient de winnaar, alvorens tot prijsuitreiking wordt overgegaan, aan de navolgende verplichtingen jegens de aanbieder te voldoen: – het voldoen van de kansspelbelasting als bedoeld in artikel 6.4 aan de aanbieder, welke aanbieder wettelijk verplicht is tot inhouding van de kansspelbelasting op de prijs; – het naar behoren verzekeren van het voertuig, welke verzekeringspapieren aan de aanbieder moeten worden getoond; – het te eigen name stellen van het voertuig, waartoe de aanbieder haar medewerking zal verlenen op het moment dat aan de overige bepalingen uit dit artikel is voldaan.
7.6 Indien de prijswinnaar in plaats van de prijs als bedoeld in artikel 6.1 kiest voor de contante geldprijs als bedoeld in artikel 6.5, dan dient de winnaar, alvorens tot prijsuitreiking wordt overgegaan, aan de navolgende verplichtingen jegens de aanbieder te voldoen: – het ondertekenen van een door de aanbieder op te stellen verklaring, waarin de winnaar onder meer verklaart onvoorwaardelijk te hebben gekozen voor het geldbedrag.
7.7 Indien de winnaar zich niet persoonlijk heeft gemeld binnen de daartoe gestelde termijn, dan wel niet kan of wenst te voldoen aan zijn verplichtingen als omschreven in artikel 7.4, dan vervalt zijn recht op prijsuitkering en zal er een nieuwe trekking plaatsvinden waarbij de prijs in artikel 6.1. opnieuw zal worden verloot.
7.8 Nadat aan het bepaalde in artikel 7.4 van deze Algemene Spelvoorwaarden is voldaan, zal de prijs aan de winnaar direct ter beschikking worden gesteld, door middel van het verplaatsen van het voertuig naar de openbare weg en het overhandigen van de sleutels aan de winnaar.
7.9 Het risico van de prijs gaat over op de winnaar vanaf het moment dat het voertuig te eigen name is gesteld van de winnaar, zoals vermeld in artikel 7.4. De winnaar is zelf verantwoordelijk voor het te eigen name stellen van het voertuig, alsmede voor het afsluiten van de noodzakelijke verzekeringen. De aanbieder kan hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden.
7.10 Het risico van de prijs als bedoeld in artikel 6.5 gaat over op de winnaar vanaf het moment dat de aanbieder tot uitkering is overgegaan.

Artikel 8: Publicatie
8.1 Ten behoeve van promotionele doeleinden zal de winnaar worden verzocht mee te werken aan publicatie van de prijsuitreiking op de website van de aanbieder, alsmede door middel van publicatie in nieuwsbladen. Deze medewerking van de winnaar is volledig optioneel en tot publicatie zal dan ook niet worden overgegaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de winnaar.
8.2 Over de uitslag van “WIN de Toyota Yaris” wordt niet gecorrespondeerd.

Artikel 9: Gedragscode Promotionele Kansspelen
“WIN de Toyota Yaris” wordt aangeboden met in acht name van de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

Artikel 10: Wet bescherming persoonsgegeven
10.1 “WIN de Toyota Yaris” wordt aangeboden met in acht name van de AVG.
10.2 Opgegeven persoonsgegeven worden enkel gebruikt ten behoeve van uitvoering van het promotioneel kansspel.
10.3 Indien een deelnemer heeft aangegeven op de hoogte gehouden te willen worden van andere acties, zullen de persoonsgegevens door de aanbieder na het promotioneel kansspel voor dit doeleinde blijvend worden gebruikt, zulks tot wederopzegging van de deelnemer.

Artikel 11: Vragen en Klachten
De deelnemer kan zich met vragen en/of klachten over “WIN de Toyota Yaris” schriftelijk richten tot:

Entergaming BV
o.v.v. “WIN de Toyota Yaris”
Bredaseweg 195
4872 LA ETTEN-LEUR

Binnen een redelijke termijn na ontvangst van de vraag of klacht zal de deelnemer schriftelijk op de hoogte worden gesteld omtrent de afhandeling van deze vraag of klacht.

Artikel 12: Aansprakelijkheid
12.1. De aanbieder staat op geen enkele wijze garant voor de juistheid van de aan haar door de deelnemer verstrekte gegevens.
12.2. De aanbieder is niet aansprakelijk voor schade, zowel indirect als direct en van welke aard dan ook, ten gevolge van aan haar verstrekte (onjuiste) gegevens of die op enigerlei wijze voortvloeit uit deelname aan “WIN de Toyota Yaris”.
12.3. De aanbieder is niet aansprakelijk voor schade of gebreken, zowel indirect als direct en van welke aard dan ook, veroorzaakt door, of enigerlei wijze verband houdende met (de toekenning) van de prijs of het gebruik hiervan.

Artikel 13: Slotbepalingen
13.1. De aanbieder heeft het recht “WIN de Toyota Yaris” tussentijds te beëindigen en/of de spelregels van “WIN de Toyota Yaris” te wijzigen, zonder dat hieruit enige aansprakelijkheid kan voortvloeien.
13.2. Op elke overeenkomst tussen de aanbieder en de deelnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Rechter in het Arrondissement ’s-Hertogenbosch.

◀Stap Terug Speel online